رتبه نخست آموزش ابتدایی به پنج کشور دنیا اختصاص دارد. این رتبه بندی براساس سه زیر شاخص صورت گرفته است: ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آموزش مهارت های شناختی پیشرفت تحصیلی جهانی   محققان نظام آموزشی بمنظور سنجش و ارزیابی شاخص های فوق از آزمون های زیر استفاده می­کنند آزمون بین المللی پیشرفت سواد خواندن […]Source link